មន្រ្តីបរិស្ថានកំពុងចាត់វិធានការដកហូត ដីព្រៃមួយកន្លែងដែលមេបញ្ជាការវរសេនាតូច៨២៣ រុករាន អស់ជាច្រើនហិចតា

មន្រ្តីបរិស្ថានកំពុងចាត់វិធានការដកហូត ដីព្រៃមួយកន្លែងដែលមេបញ្ជាការវរសេនាតូច៨២៣ រុករាន អស់ជាច្រើនហិចតា