ការសម្របសម្រួលករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ កម្រិតមូលដ្ឋាន របស់អាជ្ញាធរ ឃុំ / សង្កាត់

@ ប្រធានបទ ” ការសម្របសម្រួលករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ កម្រិតមូលដ្ឋាន របស់អាជ្ញាធរ ឃុំ / សង្កាត់ ”

@ កម្មវិធី ” កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (27-10-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006