ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ និង ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ និង ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តបាត់ដំបង »

រដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបង
ផេង សិទ្ធី អភិបាលក្រុងបាត់ដំបង
រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (05-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006