វេជ្ជបណ្ឌិតឥណ្ឌា៖ អាចម៌គោមិនអាចព្យាបាលកូវីដ-១៩ បានឡើយ

វេជ្ជបណ្ឌិតឥណ្ឌា៖ អាចម៌គោមិនអាចព្យាបាលកូវីដ-១៩ បានឡើយ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

https://fb.watch/5rkmeZ9XuN/


📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/FeBubsB6QrE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters , TT
👉ប្រភព Video៖ Reuters , Oneindia Malayalam | വണ്‍ഇന്ത്യ മലയാളം , Cobrapost
(12.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews