អ្នកឡើងភ្នំភ្នែកងងឹតលើកដំបូងឡើងដល់កំពូលភ្នំអេវើរ៉េស

អ្នកឡើងភ្នំភ្នែកងងឹតលើកដំបូងឡើងដល់កំពូលភ្នំអេវើរ៉េស
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/6ukOVxHn_50
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ cbc.ca
👉ប្រភព Video៖ CGTN America , Arirang News , Veuer , WION
(03.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews