ការត្រៀមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សា (បាក់ឌុប) ឆ្នាំ២០២១

@ ប្រធានបទ« ការត្រៀមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សា (បាក់ឌុប) ឆ្នាំ២០២១» Diploma Exam
—————-


@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (25-11-2021)


@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006