អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង ចាប់ផ្តើមជម្រុញាការពង្រឹងមុខម្ហូប និង អនាម័យម្ហូប សម្រាប់ពលករ ដែលធ្វើចត្តាឡីស័ក ក្រោយពីការរិះគន់


អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង ចាប់ផ្តើមជម្រុញាការពង្រឹងមុខម្ហូប និង អនាម័យម្ហូប សម្រាប់ពលករ ដែលធ្វើចត្តាឡីស័ក ក្រោយពីការរិះគន់
ផលិតដោយ លោក ភី សុខ
ពិធីករ កញ្ញា រិន ម៉ារីយ៉ានhttps://fb.watch/3Yu20vzlcS/