លោក ដូណាល់ ត្រាំ ប្រឈមមុខនឹងការអំពាវនាវថ្មីៗឱ្យលោកចុះចេញពីតំណែងក្រោយអំពើហិង្សានៅវិមានកាពីតូល

លោក ដូណាល់ ត្រាំ ប្រឈមមុខនឹងការអំពាវនាវថ្មីៗឱ្យលោកចុះចេញពីតំណែងក្រោយអំពើហិង្សានៅវិមានកាពីតូល

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/EShg3iW9NP0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNN
👉ប្រភព Video៖ BBC News , CBC News: The National , Face the Nation , ABC News , BBC
(11.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere