អ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុនវីរ៉ាក់ប៊ុនថាំដែលអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩នោះ ត្រូវបានមន្ទីរ សុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងយកសំណាកមកពិនិត្យជាថ្មី

Updated អ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុនវីរ៉ាក់ប៊ុនថាំដែលអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩នោះ ត្រូវបានមន្ទីរ សុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងយកសំណាកមកពិនិត្យជាថ្មីបែរជារកឃើញអវិជ្ជមានកូវីដ១៩ទៅវិញ

អត្ថបទ និង កាត់ត លោក ភី សុខ
ពិធីករ លោក សុខ វីរ៉ា