លោក Duterte ហ៊ានលាលែងពីតំណែង បើមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការសូកប៉ាន់របស់ខ្លួន តែគំរាមសម្លាប់អ្នកចោទប្រកាន់ខុស

លោក Duterte ហ៊ានលាលែងពីតំណែង បើមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការសូកប៉ាន់របស់ខ្លួន តែគំរាមសម្លាប់អ្នកចោទប្រកាន់ខុស

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/U6FwMvao-gE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ RT
👉ប្រភព Video៖ Rappler
(09.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere