បុរសអេស្ប៉ាញម្នាក់ជាប់គុក ១៥ឆ្នាំ ពីបទសម្លាប់ និង ស៊ីសាច់ម្តាយ

បុរសអេស្ប៉ាញម្នាក់ជាប់គុក ១៥ឆ្នាំ ពីបទសម្លាប់ និង ស៊ីសាច់ម្តាយ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/onS5vjd1xFo
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
(16.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews