ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អនុញ្ញាត​ជា​គោលការណ៍ឲ្យ​បើកដំណើរ​ការឡើងវិញ…

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អនុញ្ញាត​ជា​គោលការណ៍ឲ្យ​បើកដំណើរ​ការឡើងវិញ សេវារថយន្ត​ដឹកសិស្ស
សេវាបណ្ណាល័យ សកម្មភាព​​អប់រំកាយ និងកីឡា និង​សេវា​អាហារដ្ឋាន នៅតាម​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​ឯកជន។