គួរអោយអាសូរ ! ម៉ូតូឌុប ដឹកស្រ្តីចំណាស់ បុកថ្មទ្របង្គោលឬស្សីបែងចែកទ្រូងផ្លូវ ធ្លាក់បោកក្បាលនិងថ្នល់ស្លាប់ភ្លាមៗ

 

គួរអោយអាសូរ ! ម៉ូតូឌុប ដឹកស្រ្តីចំណាស់ បុកថ្មទ្របង្គោលឬស្សីបែងចែកទ្រូងផ្លូវ ធ្លាក់បោកក្បាលនិងថ្នល់ស្លាប់ភ្លាមៗ