ការផ្តល់ការងារដល់ស្រ្តី ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ ” ការផ្តល់ការងារដល់ស្រ្តី ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ”


@ កម្មវិធី ” កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (11-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006