ការងារ និង ការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រី

@ ប្រធានបទ ” ការងារ និង ការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រី ”
@ កម្មវិធី ” កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (19-05-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006