ទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងចលាចលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបាតុកម្ម


ទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងចលាចលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបាតុកម្ម


ទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងចលាចលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបាតុកម្ម
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/bBBzlcrFQF4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Mail
👉ប្រភព Video ៖ Reuters , Global News , Bloomberg QuickTake: Now , Ruptly
(02.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី