ក្រុមគ្រឿងញៀនម៉ិកស៊ិក ប្រហារជីវិតសត្រូវ ២០នាក់ រួចដឹកសពទៅទម្លាក់ នៅខាងក្រៅការិយាល័យអភិបាល

ក្រុមគ្រឿងញៀនម៉ិកស៊ិក ប្រហារជីវិតសត្រូវ ២០នាក់ រួចដឹកសពទៅទម្លាក់ នៅខាងក្រៅការិយាល័យអភិបាល

70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/DmOhUWvclBI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Mail
👉ប្រភព Video៖ Daily Mail
(01.10.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews