រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមពង្រីកទីតាំងព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩តាមបណ្តាស្រុក ខណៈទីតាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាត់ដំបង ពេញ មិនអាចទទួលអ្នកជំងឺបន្ថែម

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមពង្រីកទីតាំងព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩តាមបណ្តាស្រុក ខណៈទីតាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាត់ដំបង ពេញ មិនអាចទទួលអ្នកជំងឺបន្ថែម

អត្ថបទ លោក ភី សុខ
រាយការណ៍ លោក សាន់ ដារ៉ូ