ឃ្លីបវីដេអូល្បីពេញបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីទឹកចិត្តសមត្ថកិច្ចស៊ូទ្រាំលំបាកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងហូបមីស្រុះ ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈជូនពលរដ្ឋ ពីជំងឺកូវីដ១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ឃ្លីបវីដេអូល្បីពេញបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីទឹកចិត្តសមត្ថកិច្ចស៊ូទ្រាំលំបាកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងហូបមីស្រុះ ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈជូនពលរដ្ឋ ពីជំងឺកូវីដ១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ