ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលតាមវាលស្រែរបស់សហគមន៍ មុនពេលមាន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលមានកូវីដ ១៩

@ ប្រធានបទ« ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលតាមវាលស្រែរបស់សហគមន៍ មុនពេលមាន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលមានកូវីដ ១៩»
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (24-ធ្នូ-2020)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006