អគ្គិភ័យឆាបឆេះនៅរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ

📍𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖 🔥💉🧪
🔥អគ្គិភ័យឆាបឆេះនៅរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ💉🧪 ធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោក🔥
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/IuxoTNGzHWU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ The Sun , VOA News , AFP News Agency , Ruptly , ANI News
(25.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere