អគ្កិភ័យនៅលើសាឡាង ដែលដឹកអ្នកដំណើរជាង ២០០ នាក់ បង្ខំឱ្យអ្នកដំណើរនៅលើនាវាលោតចូលទឹក

អគ្កិភ័យនៅលើសាឡាង ដែលដឹកអ្នកដំណើរជាង ២០០ នាក់ បង្ខំឱ្យអ្នកដំណើរនៅលើនាវាលោតចូលទឹក
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
 📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/YiHjcDSoozw
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AFP
👉ប្រភព Video៖ Associated Press , The Telegraph , No Comment TV , Mooktie Media , MarinerSightosheeb TV , marinersgalaxy
(31.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews