ជម្រុញការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង»

@ ប្រធានបទ« ជម្រុញការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង»
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (19-មករា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006