គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នា មិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?

គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នា មិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?