បារាំងលុបចោលប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាជាមួយម៉ាលីដោយសារតែរដ្ឋប្រហារ

 

បារាំងលុបចោលប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាជាមួយម៉ាលីដោយសារតែរដ្ឋប្រហារ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Wq6QJWnAW6c
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ france24
👉ប្រភព Video៖ FRANCE 24 English , RT
(04.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews