ការប្រមូលសម្រាម ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ការប្រមូលសម្រាម ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (01-06-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006