ពលរដ្ឋហ្គាហ្សានាំគ្នាច្រៀងអរគុណព្រះអបអរបទឈប់បាញ់គ្នា

ពលរដ្ឋហ្គាហ្សានាំគ្នាច្រៀងអរគុណព្រះអបអរបទឈប់បាញ់គ្នា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/oP80w7tXquY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ reuters
👉ប្រភព Video៖ Daily Mail , CNBC Television , South China Morning Pos , tTODAY , Middle East Eye , BBC News , Arman Rajih , AFP News Agency
(21.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews