លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំស្រ្តី ដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ ក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩

លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំស្រ្តី ដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ ក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩