ជជែកពិភាក្សាពីការដោះស្រាយអំពើហិង្សាទាក់ទងលើ យេនឌ័រ ក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩

@ ប្រធានបទ« ជជែកពិភាក្សាពីការដោះស្រាយអំពើហិង្សាទាក់ទងលើ យេនឌ័រ ក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩ »
@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (10-11-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006