ចាប់​ស្រោមអនាម័យ​ដែល​ប្រើ​រួច ត្រូវបាន​លាង​សម្អាត​ហើយ​លក់​វិញ​នៅ​វៀតណាម​

ចាប់​ស្រោមអនាម័យ​ដែល​ប្រើ​រួច ត្រូវបាន​លាង​សម្អាត​ហើយ​លក់​វិញ​នៅ​វៀតណាម​

ចាប់​ស្រោមអនាម័យ​ដែល​ប្រើ​រួច ត្រូវបាន​លាង​សម្អាត​ហើយ​លក់​វិញ​នៅ​វៀតណាម​
——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/eVe0j0F-n3A
👉​ប្រភព​អត្ថបទ​៖ vnexpress
👉​ប្រភព Video ៖ Channel of the Vietnamese
(23.09.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​