ការចូលរួមរបស់សហគមន៍សកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ទីក្រុងបៃតង និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ កម្ពុជាបៃតងពលរដ្ឋនៃគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទីក្រុងបៃតងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

@ ប្រធានបទ« ការចូលរួមរបស់សហគមន៍សកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ទីក្រុងបៃតង និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ កម្ពុជាបៃតងពលរដ្ឋនៃគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទីក្រុងបៃតងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ »


@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (12-11-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006