សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០២១ សូមជូន «មហាសង្រ្កាន្ត»

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០២១ សូមជូន «មហាសង្រ្កាន្ត»
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

*** សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០២១
** សូមជូន «មហាសង្រ្កាន្ត»
—————————————————-
– Mix & Record : Sann Chhorng
– Video by : 70s News Team