គេនិយាយថា ពេលមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

គេនិយាយថា ពេលមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?