និយាយថាមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

ប្រធានបទ៖ និយាយថាមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

លោកអ្នកអាចទស្សនាការផ្សាយទាំងស្រុងតាមតំណខាងក្រោម៖

https://www.facebook.com/watch/live/?v=493634378704667&ref=watch_permalink