ឯ.ឧ ភួ ពុយ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង បានចុះពិនិត្យមើល

ឯ.ឧ ភួ ពុយ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង បានចុះពិនិត្យមើល និង សម្របសម្រួលជូនប្រជាកសិករការប្រមូលផលស្រូវវស្សាចុងក្រោយប្រមាណ ២០% ទៀតអត់គុណភាព កង្វះទីផ្សារ និង ការទទួលទិញយក

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/YUQH0A1tVlA
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Battambang TV
👉ប្រភព Video៖ Battambang TV
(04.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere