រថយន្តដឹកអង្ករធន់ធំមួយគ្រឿងបើកចុះពីលើភ្នំព្រឹក ចាប់ប្រាំងមិនស៊ី ក្រឡាប់ ស្លាប់មនុស្សបួននាក់

រថយន្តដឹកអង្ករធន់ធំមួយគ្រឿងបើកចុះពីលើភ្នំព្រឹក ចាប់ប្រាំងមិនស៊ី ក្រឡាប់ ស្លាប់មនុស្សបួននាក់

អត្តបទ៖ភី សុខ
កាត់ត&អាន៖ ញ៉ែម ចាន់