ផ្លែឈើទាំងនេះជួយបញ្ចុះកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ូលក្នុងខ្លួន

១.ផ្លែឈើទាំងនេះជួយបញ្ចុះកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ូលក្នុងខ្លួន
—————————————-
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/xYwb_mPDRFk
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ health.com.kh ,
👉នាទីអ្នកគួរតែដឹងទៅ (កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ)
(12.12.2020)
#អ្នកគួរតែដឹងទៅ
Telegram : https://t.me/joinchat/C6JXRRRRITJqzTqiMfFjlQ