ក្រុងហុងកុង បានបង្កើតមនុស្សយន្ត ដែលអាចមើលថែរក្សាសុខភាពមនុស្សវ័យចំណាស់ និង អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រុងហុងកុង បានបង្កើតមនុស្សយន្ត ដែលអាចមើលថែរក្សាសុខភាពមនុស្សវ័យចំណាស់ និង អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/pDBQQzG2k6Q
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Asianone
👉ប្រភព Video៖ South China Morning Post , INQUIRER.net
(11.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews