អាជ្ញាធរបាត់ដំបង កំពុងបិទខ្ទប់ផ្ទះជាច្រើននៅស្រុកកំរៀង ខណៈរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ជាបន្តបន្ទាប់

អាជ្ញាធរបាត់ដំបង កំពុងបិទខ្ទប់ផ្ទះជាច្រើននៅស្រុកកំរៀង ខណៈរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ជាបន្តបន្ទាប់

https://fb.watch/5Th3WvVHN9/