សម័យនេះគេឲ្យតម្លៃមនុស្សលើសម្ភារៈ?

សម័យនេះគេឲ្យតម្លៃមនុស្សលើសម្ភារៈ?