ពលករខ្មែរខុសច្បាប់ អាចមានប័ត្រកាន់បណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២ឆ្នាំ នៅក្នុងប្រទេសថៃ នៅក្នុងដំណាក់កាល កូវីដ-១៩

ពលករខ្មែរខុសច្បាប់ អាចមានប័ត្រកាន់បណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២ឆ្នាំ នៅក្នុងប្រទេសថៃ នៅក្នុងដំណាក់កាល កូវីដ-១៩

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/8hMK_Wu7sYE
(06.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere