ពិធីចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចសន្យា សាងសង់គម្រោង លើកកំពស់ផ្លូវជាតិ លេខ ៤៨ រវាងក្រសួងធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ជាមួយក្រុមហ៊ុន ILSUNG& HANIL joint venture

Mot Voyho, [23.08.21 14:40]ILSUNG & HANIL joint venture

ពិធីចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចសន្យា សាងសង់គម្រោង លើកកំពស់ផ្លូវជាតិ លេខ ៤៨ រវាងក្រសួងធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ជាមួយក្រុមហ៊ុន ILSUNG& HANIL joint venture

ឯកឧត្តម ស៊ុនចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញ ចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចសន្យា សាងសង់គម្រោង លើកកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ ៤៨ រវាងក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុន ILSNG&HANIL jont venture ក្រោមហិរញ្ញប្បទាន សម្បទានពី រដ្ឋាភិបាល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ នៅរាជធានី ភ្នំពេញ ៕ ប្រភព AKP