ពិធីសម្ពោធ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ អាគារទីស្នាក់ការ និងសមិទ្ធផលនានា របស់សហភាពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង

ពិធីសម្ពោធ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ អាគារទីស្នាក់ការ និងសមិទ្ធផលនានា របស់សហភាពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង