ឥណ្ឌាទប់លែងបាន ប្រព័ន្ធដួលរលំ សូម្បីរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសរកគ្រែតាម Facebook

ឥណ្ឌាទប់លែងបាន ប្រព័ន្ធដួលរលំ សូម្បីរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសរកគ្រែតាម Facebook
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/NwLY4OND73I
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ theguardian
👉ប្រភព Video៖ANI News , Guardian News , DW News , CBC News: The National , CBC News , BBC News , Harian Kompas , BBC News Indonesia , Sky News , ABP NEWS , Narendra Modi
(23.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews