ប្រទេសឥណ្ឌាងាកទៅរកពេទ្យយោធា មុនពេលការកើនឡើងនៃកូវីដ ដោយបានជំរុញឱ្យមានការចាក់សោរទូទាំងប្រទេស

ទស្សនាវិដេអូ https://fb.watch/5rkM_IgEO5/

ប្រទេសឥណ្ឌាងាកទៅរកពេទ្យយោធា មុនពេលការកើនឡើងនៃកូវីដ ដោយបានជំរុញឱ្យមានការចាក់សោរទូទាំងប្រទេស
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/nvFPEq5jNKM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video៖ Reuters , Al Jazeera English , CNA , The Star , CGTN America , FRANCE 24 English , SSBCrackExams , Ruptly , The Telegraph
(12.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews