អាចារ្យឥណ្ឌាអះអាងថា កូវីដ កើតឡើងដោយសារ “ព្រះខឹង”

អាចារ្យឥណ្ឌាអះអាងថា កូវីដ កើតឡើងដោយសារ “ព្រះខឹង”

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/GcJT_E6tbik
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Republic World
👉ប្រភព Video៖ Amit Mishra , Gujarat Tak , WION
(07.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews