ព្រះសង្ឃឥណ្ឌា អង្វព្រះកូរ៉ូណារបស់ពួកគេដើម្បីសុំសេចក្ដីសុខ

ព្រះសង្ឃឥណ្ឌា អង្វព្រះកូរ៉ូណារបស់ពួកគេដើម្បីសុំសេចក្ដីសុខ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/QVruDTreKEE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Zing News
👉ប្រភព Video៖ Ruptly , South China Morning Post , AFP News Agency , Sky News , Al Jazeera English
(28.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews