ប្រទេសឥណ្ឌាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្យុះស៊ីក្លូនទីពីរក្នុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃ

ប្រទេសឥណ្ឌាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្យុះស៊ីក្លូនទីពីរក្នុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/ejew1FWbzi4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AP
👉ប្រភព Video៖ VOA News , CRUX , NDNews Weather ,
Al Jazeera English
(25.05.2021)

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews