សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី …

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង ។