បកស្រាយជុំវិញ ការប្រើប្រាស់អគ្គីសនី ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖